Ontstaan van het OSOL

 
Afbeelding invoegen 
Ontstaan van het OSOL

Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig van de vorige eeuw zijn in de Gemeente Lelystad de
ouderenbonden (ANBO, Unie KBO, PCOB) actief geworden. De Gemeente Lelystad heeft
destijds aan deze drie bonden een startsubsidie gegeven.

Omdat de ouderenbonden primair de belangen behartigen van de leden die bij deze bonden zijn
aangesloten, heeft de Gemeente Lelystad aangegeven de subsidiering van de ouderenbonden te
willen beëindigen.

Daarentegen heeft de Gemeente Lelystad wel erkend dat de ouderenbonden een belangrijke ge-
sprekspartner zijn, vooral nu het aantal ouderen een substantieel deel van de bevolking vormen,
maar om telkenmale met de afzonderlijke bonden in gesprek te gaan wordt niet zinvol geacht.

Daarom is vanuit de Gemeente aan de ouderenbonden gevraagdom samen te werken en om

vanuit deze samenwerking met de Gemeente in gesprek te gaan over het te voeren ouderen be-

leid. Voorts heeft de Gemeente aangegeven dat de mogelijkheid van het ondersteunen van dit
samenwerkingsverband door de Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Lelystad (SGOL) on-
derzocht zal worden.

De suggestie van de Gemeente om het initiatief te nemen voor samenwerken is door ouderen-
bonden opgepakt en dit heeft in 1987 geresulteerd in de komst van het OSO ("Overleg samen-
werkende Ouderenbonden”). Het OSO is in feite de voorloper van het OSOL.

Met de brief van 18 augustus 1992 bericht het OSOL aan de Gemeenteraad van Lelystad het
volgende (citaat):

"De bovenstaande organisaties (ANBO, KBO, PCOB en NBP) stellen U in kennis dat
zij, na zorgvuldig vooroverleg hebben besloten tot samenwerking met behoud van eigen
identiteit. Dit samenwerkingsverband zal als startdatum krijgen18 augustus 1992 - onder de
naam O.S.O.L. "Overleg Samenwerkenden Ouderenbonden Lelystad”. De samenwerking zal
plaats vinden in de ruimst mogelijke zin, op het gebied van de belangenbehartiging voor Ou-
deren in Lelystad. De in juni 1992 verschenen Gemeentelijke Nota - "Huisvesting en Dienst-
verlening Ouderen Lelystad”- zal onder meer leidraad zijn.”

Deze brief is ondertekend door
de voorzitters van de afdelingen
ANBO, KBO, PCOB en NBP