Belangenbehartiging

 
 Afbeelding invoegenInbreng namens het OSOL op de Woonvisie op 23 november 2021

 

Geachte voorzitter, leden van de raad, wethouder,

Namens het OSOL wil ik u graag een aantal aandachtspunten meegeven dat naar onze mening belangrijk is bij het vaststellen van de Woonvisie en bij de verdere uitwerking in actieplannen en deelplannen.

Als eerste een algemene opmerking. Wij kunnen ons overall prima vinden in de hoofdlijnen van de gepresenteerde Woonvisie. De punten die wij dit voorjaar hebben ingebracht, vooral naar aanleiding van het woonwensen onderzoek senioren, een onderzoek dat wij samen met Centrada en Stichting Senioren Huisvesting Flevoland hebben gedaan, hebben een plek gekregen in de visie of zijn mogelijk binnen de visie.

Waar het op aankomt is de uitwerking. Dat geldt vooral de prioritering, wat gebeurt wanneer.

Een paar aandachtspunten n.a.v. de visie, ik volg hierbij de indeling.

 

Visie en ambities
De visie stelt terecht dat een klein deel van de woningvoorraad gelijkvloers is en meldt verheugd dat een groot deel van de woningvoorraad aanpasbaar is. Dat is positief, echter deze woningen zijn bestemd voor gezinnen! Aanpassen bevordert niet de doorstroming! 

Toevoegen van op senioren gerichte woningen is nodig in alle wijken en dan bedoelen we zowel huur- als koopwoningen. Lelystad telt ca. 13% nul treden woningen terwijl het landelijk gemiddelde 25% is!

Initiatieven vanuit de bevolking behoren prioriteit te krijgen. Uit ons onderzoek bleek dat 1 op de 6 senioren een sterke voorkeur heeft voor wonen in een (knarren)hofje. Bij voorkeur gerealiseerd met gelijkgestemden.

 

Woonopgaven
Het rapport Lelystad senioren-proof (STEC) stelt dat 1 op de 5 nieuw te bouwen woningen een nul tredenwoning (grondgebonden of appartement) moet zijn om de vergrijzing het hoofd te kunnen bieden. 

In het schema bij autonome groei ligt het accent op het toevoegen van appartementen voor senioren. Uit ons woonwensenonderzoek komt naar voren dat 70% van de senioren een grondgebonden nul treden woning met een tuintje prefereert. Dat appartementen de oplossing zijn voor de vraag naar seniorenwoningen is onjuist! Deze onjuiste aanname wordt in groei schema's doorgetrokken. Een punt van aandacht.

Een dringend advies dat we u willen meegeven: richt het openbaar gebied in nieuwe wijken direct in volgens de richtlijnen van Lelystad senioren-proof om hoge kosten in de toekomst te voorkomen.

 

De bestaande woningvoorraad
Maak haast met de doelstelling om levensloopbestendige woningen voor senioren toe te voegen in wijken. Nu vertrekken kapitaalkrachtige senioren uit de stad omdat er geen passende woningen zijn. 

Wij adviseren u wat betreft leefbaarheid en veiligheid ook in de bestaande wijken de uitgangspunten van Lelystad senioren-proof als leidraad te nemen.

 

Betaalbaarheid en beschikbaarheid
Veel senioren starten het denkproces over een volgende stap in hun wooncarrière laat of te laat. De doorstroming stagneert en als verhuizen noodzakelijk is, is er geen passend aanbod. Het is belangrijk de bewustwording bij senioren te bevorderen (Wooncoach). 

 

Wonen voor mensen met een zorgvraag
Het beleid is erop gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dat geldt senioren, senioren en anderen met een lage zorgvraag en mensen met een GGZ-problematiek. De vermelde uitgangspunten en voornemens in dit hoofdstuk willen we graag onderstrepen. 

Naar onze mening komen de uitgangspunten en voornemens uit deze paragraaf in het raadsvoorstel onvoldoende terug.

-          - Waar is het voornemen om initiatieven van uit de bevolking te faciliteren gebleven?

-          - Waar zijn de uitgangspunten van Lelystad senioren-proof gebleven?

 

Namens Het OSOL wens ik uw raad en college een goede bespreking.
Onze mooie stad verdient het.

 

Inwoners verdienen het om "een leven lang thuis in Lelystad” te kunnen zijn.

www.osol-lelstad.nl

secretarisosol@gmail.com

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Afbeelding invoegen
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
Afbeelding invoegen
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 

 
Afbeelding invoegen