Persinformatie

Secretariaat: Botter 12-44,      8232 JA   Lelystad      0320-250877  mail: jmgroot1942@kpnmail.nl

 

OSOL feliciteert de nieuwe raadsleden, en vraagt nadrukkelijk aandacht voor ouderen.

Ruim voor de verkiezingen heeft OSOL politieke partijen persoonlijk en schriftelijk geattendeerd op de noodzaak van specifiek beleid voor senioren en ouderen in Lelystad.

Tijdens een door OSOL georganiseerde verkiezingsmanifestatie, waaraan 12 van de 14 partijen deelnamen, is de noodzaak van herkenbaar beleid voor de groeiende groep senioren en ouderen nog weer eens benadrukt.

Direct na de verkiezingen op 21 maart heeft het bestuur van OSOL de nieuwgekozen raadsleden gefeliciteerd, vergezeld van de wens om de goede verhoudingen tussen Raad, College van B&W en de gezamenlijke ouderenorganisaties ook de komende raadsperiode voor te zetten.

In de brief heeft OSOL nogmaals een opsomming gegeven van haar speerpunten voor de komende periode.

              1.    Gericht, en georganiseerd actie tegen het sluipend risico van vereenzaming.

              2.    Realiseren van een actueel adressenbestand van senioren in onze stad.

              3.    Passend (openbaar) vervoer voor ouderen/ goede langzaam verkeerroutes.

              4.    Toezien op uitvoering en effecten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

              5.    Voldoende passende en betaalbare Zorgcentra per verzorgingsgebied.

              6.    Eigentijdse- en toekomstbestendige huisvestingsprojecten voor senioren/ ouderen.

              7.    Duidelijk en laagdrempelig toegankelijk maken van het totale spectrum aan gemeentelijke voorzieningen.

              8.    Het realiseren van een functie Ouderenadviseur als coördinator van activiteiten voor ouderen. 
                     Binnen, of in de nabijheid van de Stichting Welzijn Lelystad.

              9.    ‘Senioren voor Senioren’ (project: Omzien naar elkaar/ Lage Drempels).