Persinformatie

Lelystad nov. 2017

 

Brede steun Lelystadse politiek voor moties van OSOL

Het OSOL, - dit jaar al dertig 30 jaar het Overleg van Samenwerkende Ouderenorganisaties in Lelystad heeft met succes de politiek overtuigd van twee zaken die voor met name senioren in Lelystad van belang zijn.

Tijdens de jaarlijkse Motiemarkt en de daarop volgende behandelingen in de gemeenteraad heeft OSOL aandacht en actie gevraagd voor de volgende onderwerpen.

        Levensloopbestendig bouwen.

In deze motie, die namens OSOL is ingediend door de fracties van de Inwonerspartij, het CDA en OPA-Plus Lelystad, wordt het college van B&W opgedragen om aan projectontwikkelaars en andere partijen die zich met woningbouw bezighouden, vanaf de start van ontwikkeling van bouwprojecten de wenselijkheid, nut en noodzaak van het ontwikkelen van levensloopbestendige woningen onder de aandacht te brengen.

        Overzichtelijkheid van voorzieningen voor ouderen.

Ook deze motie is namens OSOL ingediend door de fracties van de Inwonerspartij, het CDA en OPA-Plus Lelystad. De strekking van deze motie is, dat het college wordt opgedragen een transparante inventarisatie te laten maken van het totaal aanbod aan voorzieningen voor ouderen. Hierbij moet gedacht worden aan voorzieningen in kader Wet Maatschappelijke Ondersteuning, maar ook op het gebied van vervoer, en wonen.

Tevens draagt deze motie het college op om het aldus ontstane transparante overzicht op een heldere en laagdrempelige manier toegankelijk te maken. Ook voor ouderen die niet over een pc beschikken. Beide moties hebben vrijwel unanieme steun gekregen van de overige partijen.